Regulamin

1. WYCISZ-AUTO

Wycisz-auto.net to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową: materiałów niezbędnych do wyciszania i wygłuszania samochodów.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO 

Sklep internetowy Wycisz-auto.net jest prowadzony przez firmę Redhand Łukasz Sypek, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem TEG.III.64122/71828/08,  NIP 573-251-08-03, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Karkonoskiej 8.

Adres biura firmy Redhand:

Wycisz-auto.net
42-290 Blachownia
Starowiejska 195A

Kontakt z Wycisz-auto.net odbywa się poprzez:

Konto bankowe:

Nazwa: BRE BANK S.A. 
Oddział: mBANK 
Numer konta: 17 1140 2004 0000 3202 7565 7857

3. WARUNKI OGÓLNE

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.wyciszamy.net/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do Wyciszamy.net oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
Wycisz-auto.net odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 

4. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. ZAMAWIANIE TOWARU 

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: kontakt@wycisz-auto.net (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel. 733 337 199 (pon.-piąt. w godz. 10:00 - 16:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
Wycisz-auto.net posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

  
6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w terminie od 48 godzin roboczych do 30 dni (przy każdym z towarów określony jest oddzielnie czas realizacji zamówienia). Czas niezbędny na wysyłkę liczony jest:

W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych ustalane będą każdorazowo z zamawiającym. 

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

 Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem UPS.

Koszty wysyłki są podane w tabelach poniżej:

Koszty wysyłki Kurierem UPS

Koszty transportu nie obejmują wniesienia towaru.

Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu (42-290 Blachownia ul. Starowiejska 195A). Wycisz-auto.net poinformuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem:  www.wycisz-auto.net/zwrot.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Wycisz-auto.net (może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność). 
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
W przypadku zwrotu, Wycisz-auto.net gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę do Klienta - w przypadku zwrotu całego zamówionego towaru lub kwoty odpowiedniej do części zwracanego towaru - w przypadku zwrotu częściowego. 
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

9. REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem:  www.wycisz-net.net/zwrot. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Wycisz-auto.net
42-290 Blachownia
Starowiejska 195A

W przypadku reklamacji  Wycisz-auto.net wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Wycisz-auto.net. Do reklamowanej przesyłki dołączając do niego dowód zakupu, jeżeli jest to możliwe.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Wycisz-auto.net zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący zamówienia w sklepie wycisz-auto.net, w momencie dokonywania zakupu zgadza się na przetwarzanie przez Redhand Łukasz Sypek - właściciela wycisz-auto.net, swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

Wycisz-auto.net informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Redhand Łukasz Sypek z siedzibą w Częstochowie, ul. Karkonoska 8, NIP: 5732510803, kontakt@wycisz-auto.net
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 40 dni od dnia realizacji zamówienia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Redhand. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  - dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  - operatorzy pocztowi i kurierzy
 5. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych we Francji.
 6. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane Osobowe w celach statystycznych będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z
  siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
 8. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
 9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez wycisz-auto.net w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez wycisz-auto.net jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.